ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СМАШ ПИЦА“ ООД

 

Обща информация

От 25 май 2018г.  в сила влиза нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2016г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, СМАШПИЦА ЕООД, собственик на сайта https://www.bigboypizza.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, съгласно всички нормативни изисквания.


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Наименование "СМАШ ПИЦА" ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 204149837
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2
 4. Адрес за упражняване на дейността:  гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2
 5. Данни за кореспонденция: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2
 6. E-mail: INFO@BIGBOYPIZZA.BG
 7. Телефон.: 0887 904956

 

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

* Защитата на Вашите лични данни и сигурността на предоставената информация са част от корпоративната политика и култура на Компанията. С настоящата политика за защита на личните данни „СМАШ ПИЦА“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са залегнали в приложимите в Р. България, закони и други нормативни актове. Настоящата политика за защита на личните данни предоставя на ясен и достъпен език,  подробна информация за това какви действия се извършват с вашите лични данни, които сте предоставили на СМАШ ПИЦА ООД  (наричано от тук нататък БИГ БОЙ ПИЦА)  включително:

 • Какви лични данни събираме?
 • С каква цел събираме тези лични данни?
 • Колко дълго съхраняваме предоставените ни лични данни?
 • Споделяме ли с друг вашите лични данни? С кого и защо?
 • Какви права имате относно представените лични данни?
 • Какво са „бисквитки“ и какви видове „бисквитки“ използваме, за да подобрим условията за Вашия престой на нашата уеб- страница?

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

 

Това е всяка информация и данни, които могат да идентифицират едно физическо лице пряко или не пряко. Пример за лични данни са: телефонен номер, ЕГН, име, IP- адрес, клиентски код и др.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? С КАКВА ЦЕЛ?

 

С оглед предоставянето на бърз и ефективен достъп до нашите услуги, БИГ БОЙ ПИЦА събира следните лични данни:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, информация за поръчките, статус на плащанията, IP- адрес, данни от бисквитки.

 

Тази информация събираме, за да можем:

 • Да създадем Вашия профил и да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия и Политики;
 • Да Ви идентифицираме при влизане в профила Ви;
 • Да се свържем с Вас при изпълнение на заявените от Вас услуги;
 • Да Ви уведомяваме за промени и актуализации;
 • Да извършим анализи и проучвания с цел подобрявания на нашите услуги;
 • Да ви уведомяваме за статуса на Вашата поръчка, както и да разрешим евентуално възникнали с нея проблеми;
 • Да предадем поръчката Ви за изпълнение и да я изпълним;
 • Да отговорим на въпросите и запитванията Ви;
 • Да Ви представим други услуги по Ваше желание;
 • Да анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

    

           БИГ БОЙ ПИЦА обработва Вашите лични данни чрез следните действия: събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и др.

            Основната причина да обработваме личните Ви данни е, за да изпълним договора си с Вас (т.е. да получите Вашата БИГ БОЙ ПИЦАJ). Също така обработваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни интереси, но само и единствено когато пред тези интереси не седят с преимущество Вашите или когато имаме законово задължение за това или когато трябва да защитим вашите жизнени интереси или тези на друго лице.

При обработката на лични данни БИГ БОЙ ПИЦА се води от следните принципи:

 • законосъобразност и добросъвестност
 • обработване само за точно определени, конкретни и законни цели
 • прозрачност
 • относимост
 • точност
 • сигурност
 • отчетност

 

При допълнителни въпроси или нужда от предоставяне на повече информация, относно правното основание, на което обработваме Вашите лични данни, МОЛИМ да се свържете с нас на имейл INFO@BIGBOYPIZZA.BG или на адрес гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2

Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни може да бъде оттеглено по всяко време като изпратите имейл INFO@BIGBOYPIZZA.BG или на адрес гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2

Към момента БИГ БОЙ ПИЦА не събира лични данни за  маркетингови цели. БИГ БОЙ ПИЦА ще събира лични данни  за тези цели след получаване на ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

           

КАК БИГ БОЙ ПИЦА ПОЛУЧАВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

За да предостави продукти и услуги, БИГ БОЙ ПИЦА обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическата Ви идентичност по следните начини:

 • Чрез посещение на нашата интернет страница
 • Чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация  за IP адреси, данни от „бисквитки“, операционна с-ма и типа браузър
 • Чрез попълване от Ваша страна на онлайн форми и формуляри, предоставени на нашата интернет страница
 • При актуализиране  на данни по Ваше искане на хартиен носител или в електронна среда
 • При поръчка, направена по телефона

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ С ТРЕТИ ЛИЦА

БИГ БОЙ ПИЦА споделя Вашите лични данни, при гарантирани подходящи защитни и договорни мерки, с трети страни, които поддържат нашите услуги (например компании свързани с уеб хостинг, банкови институции във връзка с осъществяване на плащанията през мобилни пос-терминали,  куриери и други), всеки право прилагащ или регулаторен орган, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони; всяко друго лица, при условие, че сте дали съгласие за това.

БИГ БОЙ ПИЦА не продава, споделя или разпространява по друг начин или за други цели, извън описаните в тази Политика, Вашите лични данни, освен при изрично дадено от Ваша страна, съгласие.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. За да научите повече натиснете ТУК

ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които БИГ БОЙ ПИЦА обработва за Вас и да получите копие от тях
 • Право да искате от БИГ БОЙ ПИЦА коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на INFO@BIGBOYPIZZA.BG или на адрес гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни от БИГ БОЙ ПИЦА, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от БИГ БОЙ ПИЦА в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие

Важно е да кажем, че БИГ БОЙ ПИЦА обработва Вашите лични данни, за да може да Ви предостави своите продукти и услуги. При оттегляне на съгласието за обработка на личните Ви данни за БИГ БОЙ ПИЦА ще стане невъзможно да поддържа Вашия клиентски профил и да Ви предоставя продукти и услуги. При поискване от Ваша страна, личните Ви данни ще бъдат изтрити, стига това да не противоречи на законовите изисквания или на легитимни интереси на БИГ БОЙ ПИЦА, които имат предимство пред Вашите лични такива.

*Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

*Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

***Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни като се свържете с нас на имейл адрес INFO@BIGBOYPIZZA.BG или на адрес гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2 

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Настоящата Политика за защита на личните данни подлежи на промени и актуализации, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес изисквания. За тези промени Вие като наши клиенти, ще бъдете своевременно уведомени, както и ако се наложи да бъдат изменени или допълнени целите за обработка на личните данни, Вашето съгласие ще бъде своевременно потърсено по електронен път на предоставената от Вас електронна поща или чрез искане от страна на БИГ БОЙ ПИЦА за потвърждение и съгласие или отказ от новите политики за защита. По този начин БИГ БОЙ ПИЦА ще Ви предостави възможност да преустановите използването на някои или всички услуги, които предлагаме или да се възползвате от Вашите права, изчерпателно изброени по- горе.

Настоящите политики за защита на личните данни са в сила от 25.05.2018 г.

0700 70 800
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

*Минимална стойност на поръчка - 10 лв.

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 11:00 до 22:00 ч.