Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ 

Настоящите Общите условия уреждат правилата за ползване на предоставяните от „СМАШ ПИЦА” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „https://www.bigboypizza.bg/” („Общите условия”) и урежда отношенията между „СМАШ ПИЦА” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта https://www.bigboypizza.bg/

„СМАШ ПИЦА” ООД (наричано по- долу БИГ БОЙ ПИЦА) е търговско дружество с ЕИК: 204149837, със седалище и адрес на управление и  адрес за кореспонденция: гр. Бургас,  ПК 8000, ул. Гладстон 66, ет. 2, ап. 2, тел.: 0887 904956, e-mail: INFO@BIGBOYPIZZA.BG 
 

НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ

За точното разбиране и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази е важно да дадем определение на някои термини, използвани в настоящия документ, а имено:

*„IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, индвидуализиращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

* Уебсайтът https://www.bigboypizza.bg/ е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на продукти и услуги до посочен от тях адрес.

* „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на СПАМ, FLOOD, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли,смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,  изпращане на „троянски коне” или инсталиране  на вируси или системи за отдалечен контрол, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

* „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.


* „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните от БИГ БОЙ ПИЦА  услуги.

* „Потребителски профил” е обособена част в https://www.bigboypizza.bg/, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от https://www.bigboypizza.bg/ като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

 * „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://www.bigboypizza.bg/
* „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

* „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

* „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

* „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
 

КАКВО ВИ ПРЕДОСТАВЯ „БИГ БОЙ ПИЦА“? 

 БИГ БОЙ ПИЦА, чрез Уебсайта си Ви предоставя като наши ПОТРЕБИТЕЛИ  в режим on-line предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване на определените в тези Общи условия изисквания. 

БИГ БОЙ ПИЦА доставя  продукти и услуги (храна и напитки) на посочен от Вас адрес. За предоставянето на тази услуга, Вие като ПОТРЕБИТЕЛИ имате възможност да се регистрирате и създадете свои клиентски  профил на Уебсайта https://www.bigboypizza.bg/  или да направите своята поръчка на посочения в нашия Уебсайт телефон.

 

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРОМЕНИ


Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https://www.bigboypizza.bg/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

За да използвате по какъвто и да е начин предоставяните от БИГ БОЙ ПИЦА услуги / в това число разглеждане на сайта, избор на храна и напитки, поръчка, регистриране и др./ Вие декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия,  приемате безусловно да сте обвързани с тези условия, включително с Политиката за личните данни и други писмени условия и регламенти на доставчика, публикувани в уебсайта. Общите условия  се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители на уебсайта https://www.bigboypizza.bg/ и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Вас - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и БИГ БОЙ ПИЦА, като взаимоотношенията между нас се регулират изключително от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия, правила и инструкции, публикувани от БИГ БОЙ ПИЦА в уебсайта. Използването на уебсайта се подчинява и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство. Общите условия не разглеждат и регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от БИГ БОЙ ПИЦА. С оглед периодичното допълване, промени, усъвършенстване  и разширяване на нашите  Услуги, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, БИГ БОЙ ПИЦА си запазва правото по всяко време да внася промени в Общите условия. Вие, като ПОТРЕБИТЕЛИ ще бъдете уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видимо място в уебсайта.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

При избиране на опцията за регистрация на нашия Уебсайт Вие - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посочвате потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, получавате потребителското име и паролата, които сте заявили. Чрез тях получавате достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва нашите продукти и услуги. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които се индивидуализирате при ползването на предоставяните  от нас продукти и услуги.

БИГ БОЙ ПИЦА  не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 
Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

За Вас като ПОТРЕБИТЕЛИ сте длъжни да не правите достояние на трети лица паролата си и да уведомявате  незабавно https://www.bigboypizza.bg/ в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Вие сте длъжни да полагате всички грижи и да предприемате необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носите пълна отговорност за всички действия, които се извършват от Вас или от трето лице чрез използването им. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност).

БИГ БОЙ ПИЦА  може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

НАШИТЕ ЦЕНИ


Всички цени на продуктите и услугите, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките и услугите са валидни до последващата им промяна. БИГ БОЙ ПИЦА си запазва правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване на потребителите за тези промени. Цените, посочени за всеки отделен продукт, НЕ включват цената на доставката им, както и други допълнителни разходи за прибори, кутии и други.

 

ВИЕ ПОРЪЧВАТЕ, НИЕ ДОСТАВЯМЕ. ПРАВИЛА

Всяка направена поръчка е свързана със задължение от Ваша страна  за плащане. Всяка направена поръчка от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към  БИГ БОЙ ПИЦА представлява валидно сключен между страните договор за покупко-продажба на продукт/и и услуги.
 Вие може да променяте своята поръчка или да се откаже от избраното до момента във всеки момент преди потвърждането на поръчката било то онлайн или по телефона.
Доставката  от БИГ БОЙ ПИЦА е безплатна. Минималната цена на поръчка е 10 лв.

В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена, по независещи от БИГ БОЙ ПИЦА  причини,  ние  Ви уведомяваме устно чрез обаждане от оператор или писмено с мейл, като на Потребителя се предоставя възможност да избере дали да откаже поръчката или да промени поръчката си. В случай, че избере продукт с по-висока цена, потребителят доплаща разликата в сумата. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на възстановяване.

ВАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вие като ПОТРЕБИТЕЛИ се задължавате  при ползване на предоставяните от БИГ БОЙ ПИЦА услуги:

  • да заплатите своевремнно за предоставените от нас продукти и услуги;
  • да не извършвате злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
  • да уведомявате незабавно БИГ БОЙ ПИЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не се представяте за друго лице;
  • да не използвате методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни). 

Вие като ПОТРЕБИТЕЛИ се задължавате да не осъществявате и да не се опитвате да придобивате неразрешен достъп до предоставяните от https://www.bigboypizza.bg/ услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаляте, увреждате или по друг начин да не смущавате нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта https://www.bigboypizza.bg/

За Вас като ПОТРЕБИТЕЛИ, които използвате предоставените от БИГ БОЙ ПИЦА услуги, съществуват следните задължения:

Да предоставяте пълни и верни данни, относно изискуемата за поръчка информация – телефон за контакт, електронна поща, адрес за доставка и др., както и да ги актуализират  незабавно при всяка тяхна промяна;  да гарантирате, че данните, които предоставяте в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализирате своевременно.

При непредставяне на поисканите данни или представяне на неверни и неточни такива БИГ БОЙ ПИЦА си запазва правото да не изпълни и/или да прекрати предлаганите Услуги. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

НАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Ние, от БИГ БОЙ ПИЦА се задължаваме да полагаме дължимата грижа за предоставяне на възможност на Вас - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за нормално ползване на Услугите. 

Ние, от екипа на БИГ БОЙ ПИЦА, обещаваме, че ще бъдем пред Вашата врата с Вашата поръчката Ви в разумен  срок.

Ние, от БИГ БОЙ ПИЦА, обещаваме, че ще доставим до Вашата врата това, което сте ни поръчали.

Ние, от БИГ БОЙ ПИЦА гарантираме вкусовите характеристики и хранителни качества на нашите ПИЦИ към момента на доставката. С оглед на това, ние от БИГ БОЙ ПИЦА препоръчваме да консумирате доставените Ви продукти без забавяне J. БИГ БОЙ ПИЦА не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти,  които не са консумирани веднага след доставка.

Ако установите, че доставената до Вашата врата поръчка се различава съществено от поръчаното от Вас като вид, количество или характеристиката, дадена в описанието на продукта в нашия сайт, Вие имате право да върнете направената поръчка. Във всички случаи Вие трябва да прегледате доставените продукти в момента на получаването и при несъответствие имате право да получите нови продукти, а при невъзможност или нежелание от Ваша страна за получаване на нови да не заплатите доставената поръчка.

Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Поръчки над 100 лева изискват повече време за приготвяне и поради тази причина се налага удължаване времето на доставка. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Вие - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имате  достъп до съдържание, което е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на БИГ БОЙ ПИЦА. Вие  имате  достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и нямате право да използвате, записвате, съхранявате, възпроизвеждате, променяте, адаптирате или разпространявате публично обекти на интелектуална собственост, които са  станали достъпни за Вас при ползването на продуктите и услугите ни, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите. Независимо от гореизброеното Вие нямате право да премахвате знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните материали, Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на БИГ БОЙ ПИЦА или на лицето, преотстъпило правото на ползване на БИГ БОЙ ПИЦА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

БИГ БОЙ ПИЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Вие – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използвате предоставяните продукти и услуги, като не носи отговорност за целите и дейността Ви във връзка с използване им.

 БИГ БОЙ ПИЦА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Вас - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством ползването на предоставяните услуги. 
В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство БИГ БОЙ ПИЦА има право да  предоставя получена от Вас – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация  на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на БИГ БОЙ ПИЦА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 

БИГ БОЙ ПИЦА не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на БИГ БОЙ ПИЦА, проблеми, дължащи се на оборудването, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на БИГ БОЙ ПИЦА.

БИГ БОЙ ПИЦА не носи отговорност спрямо Вас и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от предоставяните от нас услуги.

Страните се съгласяват, че БИГ БОЙ ПИЦА  не носи отговорност за непредоставянето на услуги или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на БИГ БОЙ ПИЦА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи БИГ БОЙ ПИЦА предварително Ви уведомява за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

С приемането на настоящите Общи условия декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта  https://www.bigboypizza.bg/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на БИГ БОЙ ПИЦА грижа. Вие  декларирате, че няма да претендирате каквито и да било обезщетения от БИГ БОЙ ПИЦА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката. БИГ БОЙ ПИЦА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на предоставяните услуги.

БИГ БОЙ ПИЦА има правото да спре, ограничи или промени предоставяните Ви Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Вие по преценка на БИГ БОЙ ПИЦА, нарушавате разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, БИГ БОЙ ПИЦА  има правото да извърши всички действия, съгласно полученото разпореждане.
БИГ БОЙ ПИЦА си запазва правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на БИГ БОЙ ПИЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи БИГ БОЙ ПИЦА има право да прекрати регистрацията Ви и да преустанови предоставянето на услуги. Договорът с Вас се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта от Вас би могло да представлява престъпление или административно нарушение, БИГ БОЙ ПИЦА има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В горните случаи БИГ БОЙ ПИЦА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са задължени да обезщетят БИГ БОЙ ПИЦА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които  са направени достояние на трети лица или са направени достъпни чрез ползване на предоставените от БИГ БОЙ ПИЦА услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задължения по настоящите Общи условия, както и за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са предоставили паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото 

Тези задължения не се погасяват с прекратяване на Договора м/у ПОТРЕБИТЕЛЯ и БИГ БОЙ ПИЦА

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БИГ БОЙ ПИЦА съобразява своята дейност изцяло с всички приложими нормативни изисквания, съгласно българското и европейско законодателство.

За подробна и изчерпателна информация относно нашата Политика за защита на личните данни, моля натиснете ТУК

ДРУГИ

За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в разбирателство и на добра воля. В случай, че не може да се постигне съгласие, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

Според действащата законодателна система продажбата на алкохол е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на БИГ БОЙ ПИЦА по време на финализиране и предаване на направената поръчка, клиентът се задължава да удостовери и покаже личната си карта или друг документ удостоверяващ възрастта му.
Настоящите Общи условия са приети от  "СМАШ ПИЦА“ на 21.05.2018 г. и влизат в сила от 25.05.2018 г. 

 

0700 70 800
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

*Минимална стойност на поръчка - 10 лв.

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 11:00 до 22:00 ч.